Úspech (že)nám pristane - Biznis akadémia pre začínajúce podnikateľky

Nájdite svoju cestu a nebojte sa vlastného podnikania! Ak hľadáte inšpiráciu a odvahu príďte na semináre Úspech (že)nám pristane - Biznis akadémia pre začínajúce podnikateľky,  ktorý môžete absolvovať ZADARMO pod vedením inšpiratívnych lektorov.

Odhaľte to, čo skutočne chcete a nie čo sa od vás očakáva a dosiahnete úspech v pracovnom aj osobnom živote vďaka vašim prirodzeným schopnostiam. Nebojte sa bežať svojmu šťastiu oproti, pretože každá z nás žije svoj unikátny príbeh a ten váš sa možno práve začína.             


Názov projektu: 
Úspech (že)nám pristane - Biznis akadémia pre začínajúce podnikateľky

Miesto realizácie projektu:
Žilina, Banská Bystrica

Cieľové skupiny: 
Samostatne zárobkovo činné osoby;
Mladí ľudia vo veku do 25 rokov;
Starší ľudia v produktívnom veku; 
Zamestnanci

Dĺžka trvania vzdelávania: 
do decembra 2019

Výzva:
Projekt je realizovaný v rámci prioritnej osi 1 operačného programu Ľudské zdroje.

Typ aktivity:

Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkamitrhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.


Konkrétny cieľ projektu:
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie


Projekt sa týka aktuálnej témy sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva do podnikania - konkrétne pracujúcich žien, resp. matiek, ktorým je potrebné - a to nielen do budúcna, ale aj aktuálne - venovať zvýšenú pozornosť. Vytvorenie, ako aj ďalšie rozvíjanie existujúcich podporných nástrojov pre túto cieľovú skupinu na národnej, ako aj európskej úrovni môže napomôcť dlhodobo udržať ekonomický rast a podporiť zamestnanosť. Náš projekt - Úspech (že)nám pristane - Biznis akadémia pre začínajúce podnikateľky -poskytuje ZADARMO vzdelávanie pre skupinu 250 žien - začínajúcich podnikateliek a týmto atraktívnou formou odborného vzdelávania v rôznych oblastiach uľahčiť ich štart do podnikania, resp. ich podporiť v prehlbovaní a rozširovaní kvalifikácie a odborných kompetencií. Po úspešnom absolvovaní jednotlivých modulov vzdelávania a získaní osvedčenia budú môcť frekventantky vzdelávania všetky nadobudnuté zručnosti a vedomosti využiť vo svojej praxi. Frekventantky tak získajú novú možnosť širšieho uplatnenia sa na trhu práce. Získajú celú paletu odborných poznatkov,praktických skúseností a obchodných zručností.

Cieľovou skupinou projektu Úspech (že)nám pristane - Biznis akadémia pre začínajúce podnikateľky, sú osoby s trvalým pobytom v SR na území Stredného Slovenska (Kraje: Banskobystrický, Žilinský) - kategória regiónov LDR - menej rozvinuté regióny.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.